نمونه سوالات ریاضی

نکته های مهم از درس عدد های صحیح

 • قرینه اعداد مثبت ، منفی میشود که از خودشان کوچک تر است.
 • قرینه قرینه هرعدد ، با خود آن عدد برابر است.
 • در تعیین علامت یک عدد ، فقط به تعداد منفی ها توجه میکنیم . اگر تعداد منفی ها زوج باشد ، علامت عدد ، مثبت و اگر تعداد منفی ها فرد باشد ، علامت عدد ، منفی میشود.
 • اگر عدد مثبت کوچکی منهای عدد مثبت بزرگ تری شود ، عدد بزرگ تر را منهای عدد کوچک تر میکنیم و پشت جواب یک علامت منفی میگذاریم . به عنوان مثال:
 • 3-5=-2
 • جمع چند عدد صحیح اعشاری نمیشود.
 • قرینه عدد صفر ، همان صفر است.
 • عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.
 • عددهای مثبت را میتوانیم بدون علامت بنویسیم.
 • همه عددهای صحیح منفی از صفر کوچک تر هستند.
 • همه عددهای صحیح مثبت از صفر بزرگ تر هستند.
 • بزرگترین عدد صحیح منفی 1- است.
 • کوچک ترین عدد صحیح مثبت 1+ است.
 • موقع شمردن علامت ها با علامت های مثبت کاری نداریم و فقط منفی هارا میشماریم.
 • برای تبدیل تفریق به جمع ، عدد اولی را مینویسیم و با قرینه عدد دوم جمع میکنیم.
 • اگر عددی را با قرینه اش جمع کنیم ، حاصل صفر خواهد شد.
 • اگر عددی را با صفر جمع کنیم ، حاصل برابر است با خود آن عدد.
 • حاصل ضرب عددی مثبت در یک عدد مثبت ، عددی است مثبت.
 • حاصل ضرب عددی منفی در یک عدد مثبت ، عددی است منفی .
 • حاصل ضرب عددی مثبت در یک عدد منفی ، عددی است منفی.
 • حاصل ضرب عددی منفی در یک عدد منفی ، عددی است مثبت.
 • وقتی میخواهیم چند عدد را در هم ضرب کنیم ، بهتر است اول عدد های منفی را بشماریم ؛ اگر تعداد منفی ها زوج بود ، علامت جواب مثبت است و اگر تعداد منفی ها فرد بود ، علامت جواب منفی است.
 • اگر عددی در صفر ضرب شود ، حاصل صفر خواهد بود.
 • اگر عددی را در یک ضرب کنیم ، حاصل خود آن عدد خواهد شد.
 • اگر عددی در (1-) ضرب بشود حاصل خود آن عدد خواهد شد.
 • حاصل تقسیم عددی مثبت بر یک عدد مثبت ، عددی است مثبت.
 • حاصل تقسیم عددی منفی بر یک عدد مثبت ، عددی است منفی.
 • حاصل تقسیم عددی مثبت بر یک عدد منفی ، عددی است منفی.
 • حاصل تقسیم عددی منفی بر یک عدد منفی ، عددی است مثبت.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 21:44  توسط الهام بزم آرا _فاطمه جهانی _مینو سالاری  |